การเพิ่มศักยภาพในการผลิตพรรณไม้น้ำ หญ้าทะเล และสาหร่วยทะเล สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ