การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาศทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ชุดโครงการ

  • 2555 (2555-2557)

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี