การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Seedling Adaptation on Micro Climate Changed along the Ecotone of Lower Montane Evergreen Forest Doi Suthep – Pui National Park, Chiang Mai Province", การประชุมวิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) “องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาต่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change)” , 23 - 24 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การตั้งตัวของพันธุ์ไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย