การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2014 exยอดชาย ช่วงเงิน, exจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยุวดี พลพิทักษ์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "TROPIDOPHORUS BERDMOREI (Berdmore’s Water Skink) diet.", Herpetological Review, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 333-334
Publish Year National Journal 1
2014 exยุวดี พลพิทักษ์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "อาหารของกบห้วยขาปุ่มเทย์เลอร์ (Limonectes tallori)บริเวณป่าดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 26-40