โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน