อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ