ผลิตภาพที่ดินและผลิตภาพแรงงานของการทำนาปีและนาปรังในประเทศไทย (ภายใต้โครงการศึกษายุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า)