ศักยภาพและความต้องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการจัดการน้ำบาดาลในลุ่มน้ำยม

Publish Year National Conference 1
2016 exปีย์วรา เจริญนา, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, "อุทกธรณีเคมีของแอ่งน้ำบาดาลแพร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย