การคำนวณเชิงตัวเลขของตัวแบบคณิตศาสตร์ของการควบคุมมลภาวะทางน้ำและอากาศ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์, exผศงดร.นพรัตน์ โพธิ์ชัย, "A Numerical Treatment of Smoke Dispersion Model from Three Sources Using Fractional Step Method", Adv. Studies Theor. Phys., ปีที่ 6, ฉบับที่ 5-8, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 217-223