โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

Publish Year International Journal 1
2012 exSangsuwan, C., inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Effects of moderate Calcium Oxide fly ash on expansion of Mortar Bar due to Thai reactive aggregates", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 101-107
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Some Chemical Compounds of Waste Materials onASR Expansion of Thai Volcanic Rock", the 7th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exนายรัฐนัย หนูกุล, inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและขนาดของมวลรวมต่อการขยายตัวจากปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกา", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6, 8 - 9 มีนาคม 2021, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2014 exวุฒินันต์ ทัศคร, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการขยายตัวของแท่งมอร์ต้าร์ที่ใช้หินปูนร่วมกับเศษแก้ว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 14 - 16 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย