ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การงอกของละอองเรณู การติดเมล็ด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

Publish Year International Journal 3
2015 exJ. THUSSAGUNPANIT, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exW. SONJAROON, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exP. PANKEAN, exA. SUKSAMRARN, "Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosyntheticefficiency and rice yield under heat stress", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015, หน้า 312-320
2014 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPorn Pankean, exSureeporn Homvisasevongsa, exApichart Suksamrarn, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress", Journal of Plant Growth Regulation, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPankean, P., exSuksamrarn, A., inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of a brassinosteroid and an ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stress", Journal of Pesticide Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2013, หน้า 105-111
Publish Year International Conference 1
2012 exJutiporn Thussagunpanit, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exApichart Suksamrarn, "Brassinosteroid Analogue Improves Photosynthetic Efficiency in Rice (Oryza sativa L.) under Heat Stress", Plant growth nutrition and interaction, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2012, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exน.ส. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, exนายวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย