โครงการใช้การกลยุทธ์การเรียนทักษะการเขียนE-diary ผ่านระบบ Intranet (KU M@xLeran)เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา