การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดนโดยใช้ดัชนีความชุ่มชื้นในดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 5 - 7 สิงหาคม 2015, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย