โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx, ปีที่ 47, ฉบับที่ 03, กรกฎาคม 2013, หน้า 441-450
2012 exKhamcha, D., exSavini, T., exBrockleman, W.Y., inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGale, G.A., "Influence of food availability and distribution on the movement patterns of a forest avian frugivore, the puff-throated bulbul (Alophoixus pallidus)", Journal of Tropical Ecology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1-9
2011 exPasuwan, C, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exNavanugraha, C, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMadsri, S, exRattanarungsikul, P, exThiensongrusamee, P, exBoonsriroj, T, exPoonswad, P, "AN ASSESSMENT ON ARTIFICIAL NEST CONSTRUCTION FOR HORNBILLS IN BUDO SU-NGAI PADI NATIONAL PARK, THAILAND", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, มีนาคม 2011, หน้า 85-93
Publish Year National Journal 5
2016 exเจนจิรา ฟุ้งจันทึก, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี, exนายสมชาย พลเยี่ยม, "ระบบการสืบพันธุ์ของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus (HORSFIELD, 1823))", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 11-19
2013 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ESTIMATING DENSITY OF RUFOUS-NECKED HORNBILL(Aceros nipalensis ) USING DISTANCE SAMPLINGIN THUNG YAI NARESUAN (EAST) WILDLIFE SANCTUARY", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 1-14
2013 exเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exพิไล พูลสวัสดิ์, "ขนาดพื้นที่อาศัยและการเคลื่อนที่ของนกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli)ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 142-155
2011 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.พิไล พูลสัวสดิ์, exนายยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม, exดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, "ขนาดพื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758)และนกเงือกกรามช้าง(Rhyticeros undulatus (Shaw) 1881) นอกฤดูผสมพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011 - พฤศจิกายน 2012, หน้า 47-55
2010 exพรกมล จรบุรมย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exพิไล พูลสวัสดิ์, "การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 1-11