การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exมณฑินี ทองสิทธิ์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 77-91
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exอัชพร สินเจริญมณี, "การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 103-131