ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET HD