การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป