การจัดการระบบผลิตพืชเพื่อระบบอาหารปลอดภัย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exนวรัตน์ อิ่มจิตร์, "Polymerase chain reaction based detection of chili anthracnose", Acta hort, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 199-206
Publish Year National Journal 5
2015 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิษปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 105-108
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์รัมภา เปี่ยมสกุล, "ความหลากหลายในการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. เพื่อการจำแนกเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตรืเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 157-160
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชัยวัฒน์ ชูช่วย, "ผลของน้ำยางจากพืชบางชนิด ต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อราโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 186-189
2012 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การประเมินศักยภาพของวิธีการควบคุมโรคขั้วผลเน่าในผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 481-484
2012 exธีระศักดิ์ แซ่ติ้ง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้น้ำร้อนร่วมกับการใช้อัลตร้าโซนิคเพือกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในผลพริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 592-595
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Familiar of Green Agriculture with Kasetsart University", ISSAAS 2017, 14 - 16 ตุลาคม 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 8
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนายพิสุทธิ์ เขียนมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิาปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิษปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสัณฐิจิ บินคาร์เดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสำหรับเชื้อรา เพื่อใช้แยกเชื้อรา Fusarium sp.จากเมล็ดธัญพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์รัมภา เปี่ยมสกุล, "ความหลากหลายในการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. เพื่อการจำแนกเชื้อรา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exรัชชนก ปิ๋วท่าไม้, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการเจริญของเชื้อรา Beauveria bassiana และ Chaetomiun globosum เพื่อพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย