การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์แบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และการนำไปประยุกต์ใช้

Publish Year International Conference 1
2014 exNadanong Seeoob, exAnanya Kittiwiwatkul, exWeeranuch Lang, exAtsuo Kimura, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selection of extracellular polysaccharide producing bacteria and preliminary monosaccharide composition analysis of extracted their biopolymer", The 26th Annual meeting of the Thai society for biotechnology and international conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย