การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น