การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร

Publish Year National Conference 1
2014 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การศึกษาสมบัติเชิงกลของการผลิตเยื่อโซดาจากต้นกัญชงสำหรับกระดาษหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย