การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน

Publish Year National Conference 3
2012 exศิราลัย บุปผาทาโน, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน", The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University., 12 - 13 มีนาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exเทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี, exดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9 , 24 - 27 มีนาคม 2011, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exธีรเวช ทิตย์สีแสง, "การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศภายในสำนักงาน", การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย , 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, ชลบุรี ประเทศไทย