การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งแวนนาไม (Penaeus vannamei)