การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน