การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Preparing agricultural product marketing for the new AEC market: A case study for improving the marketing organization for farmers in Chiang Rai Province, Thailand", Journal of Agricultural Extension and Rural Development, ปีที่ 7(4), ฉบับที่ 7(4), เมษายน 2015, หน้า 105-113