การเปรีบยเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินที่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 3
2019 exสายชล สุขญาณกิจ, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดปุ๋ยพืชสดร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิต การดูดใช้ธาตุอาหารและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์ กข47 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา", Journal of Agriculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 61-73
2018 exสายชล สุขญาณกิจ, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, exธนภัทร ปลื้มพวก, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของถ่านชีวภาพร่วมกับเหล็กอีดีทีเอต่อผลผลิต การดูดใช้ธาตุอาหารและการเคลื่อนย้ายธาตุเหล็กในผักกาดหอม (Lactuca sativa var.crispa)", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018 - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 732-743
2015 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบปริมาณนำสัมพัทธ์ความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของทานตะวันที่ปลูกในดินเนื้อละเอียดที่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 397-400
Publish Year National Conference 2
2014 exน.สวิไลลักษณ์ อินทโชติ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การสะสมตะกั่วในมะเขือเทศเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill.) สายพันธุ์ CH 154 ที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่วจากบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6, 20 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างในการดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย