เอนไซม์ L-asparaginase และความสามารถในการยับยั้ง Candida albicans ของแอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว

Publish Year National Conference 1
2013 exKantapon Pumpradab, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "L-asparaginase and anti Candida albicans activities in submerge culture of actinomycetes from solar salterns soils", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย