การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน