โครงการวิจัยการจัดการวิศวกรรม 2012

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Knowledge Based System for Forging Process Design based on Case-Based Reasoning and Finite Element Method", ASIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY in Production and Manufacturing Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 45-54
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุเทพ บุตรดี, exSerge Tichkiewitch, "Information System Modelling for Supporting Supply Chain Management in Plastic Injection Industry", 10th Global Congress on Manufacturing and Management, 22 - 24 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2012 exกิตติพงษ์ จันทนาภรณ์, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณีสำหรับการวิเคราะห์ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือช่ายคอมพิวเตอร์", IE Network Conference 2012 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ , 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 exกนกขวัญ ตันเสถียร, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบารุงสาธารณูปโภคของอาคารบนเว็บไซต์", IE Network Conference 2012 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ , 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีดอลูมิเนียม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13 - 15 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนความต้องการวัสดุและแผนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13 - 15 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย