เสถียรเลขชี้กำลังวงกว้างของเครือข่ายประสาทแบบไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา