การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มโดยวิธีเก็บในดิน