การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียด้วยวิธีการต่างๆ