การวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมเชิงโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศไทย