การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มผลผลิตพืชหลังงาน

Publish Year International Journal 1
2014 exKanwipa Suksai, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impacts of Plantation Area Control Policy on Food Crop Production", Kasetsart Journal (Social Science), ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 419-431
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของพืชพลังงานต่อการจัดสรรปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขาลวิภา สุขใส, "แนวโน้มการผลิตพืชพลังงานและการปรับตัวของภาคเกษตรไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8, 22 ตุลาคม 2013 - 10 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย