การย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านท่อลำเลียง HPDE เป็นระยะทาง 18.5 กม.มายังระบบบำบัดน้ำเสีย