ชีววิทยาของบุกไทย

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of type and shape of leaf blade crystals andidioblasts in Amorphophallus and Pseudodracontium(Araceae) grown in greenhouse condition", Thai Journal of botany, ปีที่ 6, ฉบับที่ ฉบั่บพิเศษ, สิงหาคม 2014, หน้า 95-101
Publish Year International Conference 1
2013 exTiwtawat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Biological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa (L.) Thwaite (Araceae)effect on seed germination and growth of invasive plant species( Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ) in Thailand", International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2014 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาชนิดและรูปร่างของผลึกและเซลล์เก็บผลึกในแผ่นใบพืชสกุลบุกและอีรอก.", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 8 - 9 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย