ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค