การพัฒนาแบบจำลองการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสมเพื่อการเลือกท่าเรือไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการเป็นท่าเรือศูนย์กลางที่เหมาะสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Optimising the location of a hub port in Thailand for arrival of Dawei and Pakbara ports", International Journal of Logistics Systems and Management, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 271-295
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศของไทยภายใต้การเกิดขึ้นของสองท่าเรือน้ำลึกใหม่ : ท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2016, หน้า 104-110
2013 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินตำแหน่งท่าเรือศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เหมาะสมด้วยวิธีการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสม : กรณีศึกษาท่าเรือปากบาราและท่าเรือหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 75-83