การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา

Publish Year National Journal 2
2015 exขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, exบุญเรียง ขจรศิลป์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบรืหารความเสี่ยงสากล ISO 31000", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 67-79
2013 inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิรภัทร จันทะมงคล, "ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา", วิทยาจารย์, ปีที่ ฉบับพิเศษ, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, มกราคม 2013, หน้า 56-59