การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของส่วนสกัดจากปลาดุกย่าง โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium