การศึกษาความผิดพร่องในระบบด้านแรงสูงที่ส่งผ่านมายังระบบแรงต่ำ

Publish Year International Journal 2
2016 exAtt Phayomhom, exTirapong Kasirawa, exSurasak Phontusa, exJarin Halapee, exBoonserm Ainsuk, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exNattachote Rugthaicharoencheep, exArwut Puttarach, "Analysis of Electric Field and Magnetic Field from Overhead Subtransmission Lines Affecting Occupational Health and Safety in MEA’s Power System", GMSARN International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 25-32
2014 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถ พยอมหอม, exนายจตุพร ธรรมเจริญ, exนายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, "The Effect of Inter-Distance of the Main and the Auxiliary Grounding System in MEA’s Power Distribution Substation", GMSARN international journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 27-33
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายศรัณย์ สุวิทยพันธุ์, "การศึกษาผลกระทบระบบแรงต่ำต่อการต่อลงดินของหม้อแปลงแบบต่อแยกและแบบต่อร่วมเมื่อเกิดความผิดพร่องที่ระบบแรงสูง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 95, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 23-30
Publish Year International Conference 1
2015 exAtt Phayomhom, exTirapong Kasirawat, exSurasak Phontusa, exJarin Halapee, exBoonserm Ainsuk, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exNattachote Rugthaicharoencheep, exArwut Puttarach, "Analysis of Electric Field and Magnetic Field from Overhead Subtransmission Lines Affecting Occupational Health and Safety in MEA’s Power System", 10th GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา