การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร

Publish Year International Conference 2
2013 exจารุวรรณ มารุจกล้า, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The Poly-?-hydroxybutyrate (PHB) production by Alcaligenes eutrophus DSM 545 from coconut oil waste", Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exJaruwan Marudkla, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of glucose on PHB production using Alcaligenes eutrophus DSM 545 and TISTR 1095.", The 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012: Future Challenges towards ASEAN Integration. , 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, Chiang Rai อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exอภิรนันทน์ ปัญจวิทย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, exจารุวรรณ มารุจกล้า, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of polyhydroxybutyrate (PHB) extraction from Alcaligenes eutrophus DSM 545 by chloroform and sodium hypochlorite", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2001 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exหยาดฝน มหาทรัพย์ไพบูลย์, "กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซี-บิวทิเรต", Kasetsart University, 2001