ขอบเขตและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพือปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน)