การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

Publish Year International Conference 1
2013 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางนิตยา ดนตรี , exนายนิกร ตูมสันเทียะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 8 - 13 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 1
2013 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exโอภาษ บุญเส็ง, "การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวมันสด", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. , 2 เมษายน 2013, ปทุมธานี ประเทศไทย