การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

Publish Year National Conference 1
2012 exสุพัฒตรา เกษราพงศ์ , inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอวยชัย สลัดทุกข์, "การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย