การวิเคราะห์และการป้องกันต้นทุนคุณภาพในกระบวนการซ่อมตู้แช่เย็นกรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด