การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร, exศรัญญา ชูเจริญ, "ผลการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุรภาพซากของสุกร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 393-402
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, "a functional feed additive from Psidium guajava L.", 2014 ISSAAS International Congress and General Meeting, 9 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 exนางสาวจุไรรัตน์ สนพลาย, exศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of Crude Extract Product from Psidium guajava l. Leave in Broiler Diets", The ISSAAS International Symposium and Congress 2011, 9 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย