เหยี่ยวอพยพในทวีปเอเชีย

Publish Year International Journal 1
2012 exนายสัตวแพทย์กำชัย กิจศิลป์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Retrospective study of morbidity and mortality of raptors in Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit, 2008-2011.", The Korean Journal Of Ornithology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 87-92
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, exเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง, exพรชัย สัญฐิติเสรี, exวรวิทย์ วัชชวัคุ, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เหากัดในอีแร้งสีนำตาลหิมาลัยอพยพที่พบในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 154-163
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Demographics and winter ecology pf Aquila eagles in Thailand", International Raptor Conference 8th ARRCN Symposium, 7 กุมภาพันธ์ 2014, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
2014 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Autumn migration of amur falcon Falco amurensis in Thailand", International Raptor Conference 8th ARRCN Symposium, 7 กุมภาพันธ์ 2014, pune สาธารณรัฐอินเดีย