การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year International Journal 2
2016 exน.ส.ปาริชาติ ธรรมนราทิพย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exฺฺB. Vardhanabhuti, "Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis.", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 194-202
2015 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exProfessos Dr. Witoon Prinyawiwatkul, "Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion process", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 490-496
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาว ศุรัฐนันท์ คงวรรณ, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของไคโตซานและ สารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค(กาบา)ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ขนมครกกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2013