การผลิตกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมักชนิดเหลวเพื่อใช้ในการทำน้ำส้มสายชู

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

  • inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2013 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "Production of Liquid Vinegar Starter Culture for Vinegar Making", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 21 - 23 สิงหาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย